April 27, 2008

uʍop ǝpısdn


Check out this crazy code that flips your text upside down... weird!

¡pɹıǝʍ ˙˙˙uʍop ǝpısdn ʇxǝʇ ɹnoʎ sdılɟ ʇɐɥʇ ǝpoɔ ʎzɐɹɔ sıɥʇ ʇno ʞɔǝɥɔ

Link